1.Wydawcą serwisu internetowego Przegląd Olkuski jest AB Media Sp. z o.o.z siedzibą w Chrzanowie , ul. Sienkiewicza 11,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000117127, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, wpłacony w całości, NIP: 628-20-26-321 („Wydawca”),

2.Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach serwisu internetowego Wydawcy. Serwis internetowy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dodaj komentarz

Please Login to comment
avatar